2019 Pavilion: Julie Lythcott-Haims – “Real American”